Algemene voorwaarden

QUICK RENTALS B.V., VERSIE 06-01


1.1

In deze voorwaarden wordt verstaan onder Verhuurder; Quick Rentals B.V. die huurobjecten ter beschikking stelt en/of in verband daarmee diensten verleent. Huurder; de
wederpartij van Verhuurder. Huurobject; het object dat de huurder huurt van de Verhuurder.
1.2
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, diensten en andere handelingen van Verhuurder.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Verhuurder en Huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien
uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is
uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door Verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Verhuurder, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Verhuurder kan door
Verhuurder worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat Verhuurder de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.
2.2 Opgaven en specificaties van Verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.
2.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand zal
komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.

Artikel : 3 Huurprijs en Zekerheid
3.1 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet vermeldt. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door Verhuurder kosten moeten worden
gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan Verhuurder deze kosten apart bij Huurder in rekening brengen.
3.2 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan Verhuurder het ter beschikking stellen van het Huurobject opschorten totdat de waarborgsom
volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met
hetgeen Verhuurder van Huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft. Indien naar het redelijke oordeel van Verhuurder de financiële positie van Huurder daartoe
aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van Verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van Verhuurder te stellen voor de
nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is Verhuurder gerechtigd de
huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4: Betaling
4.1 
Hetgeen Huurder aan Verhuurder verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij Verhuurder, hetzij door overboeking naar een door Verhuurder aan te geven
bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op de
bank- of girorekening in het vorige zin bedoeld.
4.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is Verhuurder, onverminderd zijn overige rechten uit de wet of
overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd: (a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5 % per maand over (het niet
betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en
(b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met
Huurder. Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan Verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is
Verhuurder voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verhuurder kan voorts alle kosten, die hij in of buiten recht tot behoud van zijn rechten
tegenover Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van Verhuurder tegen Huurder minimaal €
1250,-.
4.3 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die Verhuurder in verband met tekortschieten van
Huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de
laatst vervallen termijn. Eén en ander geldt voor zover Verhuurder niet anders bepaalt.
4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Huurder niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

Artikel 5: Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject
5.1 
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het Huurobject door Verhuurder aan Huurder plaats op het daartoe
overeengekomen tijdstip en locatie. Verhuurder geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet eerder in verzuim dan nadat hem
door Huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en Verhuurder ook deze termijn heeft
laten verstrijken.
5.2 Indien Huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan Verhuurder is toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim.
Onverminderd het recht op vergoeding van alle kosten en schade in
verband met de eerste niet-afname, is Verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien
Huurder het Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat Verhuurder aan Huurder heeft aangezegd.
5.3 Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te
onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Verhuurder te melden.
Gebreken, die Huurder niet tijdig aan Verhuurder schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de
huurovereenkomst of schadevergoeding.

Artikel 6: Gebruik
6.1 
Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt: (a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel
waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is; (b) dat Huurder het Huurobject gebruikt met in achtneming van de aanwijzingen, die
Verhuurder hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt; (c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover
niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant,
indien beschikbaar; (d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van het Huurobject; (e) dat Huurder het Huurobject niet
verhuist of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject op basis van de huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe
van de Verhuurder is verkregen.
6.2 Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de
vergunning.
6.3 Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Verhuurder.
6.4 Indien Verhuurder de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend
verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder des verzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende
Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden.
6.5 Het is huurder alleen toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het Huurobject bij voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verhuurder. Onderhoud van deze
wijzigingen zijn geheel voor rekening en risico van de Huurder.

Artikel 7: Beslag; aanspraak van derden
7.1 
Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), danwel derden ten aanzien van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht
Verhuurder hierover onverwijld te informeren. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door Verhuurder te geven instructies te handelen.
7.2 Huurder vrijwaart de Verhuurder voor alle kosten die voortvloeien uit een ten laste van Huurder gelegd beslag op het Huurobject.

Artikel 8: Gebreken
8.1 
Onverminderd het bepaalde in 5.3, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het Huurobject gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder
geval binnen drie werkdagen schriftelijk aan Verhuurder te melden. Gebreken, tekorten of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen
voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade door Verhuurder.
8.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Verhuurder. Laat Huurder (tijdig)
overleg met Verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik volledig voor rekening van Huurder.
8.3 Na tijdige melding zal Verhuurder het gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het Huurobject op
verzoek van Verhuurder onverwijld ter beschikking op een door Verhuurder aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van Verhuurder
een reparatie door een derde uitvoeren. De kosten van het herstel komen voor rekening van Verhuurder, behalve als het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is
toe te rekenen. Het gebrek, tekort of beschadiging is in ieder geval aan Huurder toe te rekenen als deze is ontstaan door het (i) gebruik van het Huurobject in strijd met wat
van een goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van derden voor wie verhuurder rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.
8.4 Indien Huurder als gevolg van een aan Verhuurder toe te rekenen gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject het Huurobject meer dan één (1) werkdagen in het
geheel niet kan gebruiken, heeft hij het recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het
Huurobject in het geheel geen gebruik kan maken.

Artikel 9: Verlies of vergaan van het huurobject
9.1 
Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het Huurobject onverwijld na
ontdekking ervan aan Verhuurder te melden en verder aan Verhuurder alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van
vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het Huurobject naar het oordeel van Verhuurder de huurwaarde op dat moment van het
Huurobject in het economische verkeer overtreffen.
9.2 Tenzij Verhuurder na de melding van het volledig verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de
huurovereenkomst. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het Huurobject Huurder het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven
gebruiken, wordt de huurovereenkomst voortgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de
huurprijs verminderd in de zelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan is
verminderd.
9.3 Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe te rekenen, komt schade die Verhuurder dientengevolge lijdt,
volledig voor rekening van Huurder.

Artikel 10: Teruggave na einde huurovereenkomst
10.1 
Bij het einde van de huurovereenkomst moet Huurder aan Verhuurder het Huurobject, inclusief alle bescheiden en losse onderdelen, weer ter beschikking stellen.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij gebruik
van het Huurobject in overeenstemming met wat van een goed Huurder verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug aan Verhuurder door het Huurobject aan
Verhuurder ter beschikking te stellen op de door Verhuurder aangegeven plaats. Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de
huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
10.3 Eventuele door Huurder uitgevoerde wijzigingen op het Huurobject dient de Huurder te verwijderen, dan wel terugbrengen in originele staat. Verhuurder is nimmer
gehouden tot enige vergoeding jegens Huurder op basis van deze wijzigingen.
10.4 Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de aangewezen plaats en/of datum, dan geraakt Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of
aanmaning van de zijde van Verhuurder vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, 3 % van de prijs (exclusief
BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dag dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject aan
Verhuurder ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft Verhuurder recht op volledige vergoeding van alle schade, die Verhuurder lijdt als gevolg van het tekortschieten
door Huurder in de nakoming van de verplichting zoals bepaald in dit artikel. Voorts is Verhuurder alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats
te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder. Huurder
is verplicht in dit geval zijn volledige medewerking te verlenen.
10.5 Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet is gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor Verhuurder
ontstaan.

Artikel 11 Opzegging huurovereenkomst
11.1 
Verhuurder is bevoegd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: (a) ten aanzien van Huurder om surséance van betaling dan wel het
uitspreken van het faillissement is verzocht; (b) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd; (c) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt
stilgelegd, gestaakt of geliquideerd; (d) de Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent
verlaat; (e) dan wel zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij Verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit
hoofde van de huurovereenkomst.
11.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de opzegging van de overeenkomst als bedoeld in 11.1.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 
Onverminderde het elders in deze Voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van Verhuurder jegens Huurder uit hoofde van of in verband met de
huurovereenkomst dat: (a) Verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op
gang brengen van een bedrijf of een werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk; (b) Verhuurder voor andere schade dan onder a. genoemd in totaal slechts
aansprakelijk te houden is tot een bedrag van maximaal € 25.000,-. De onder (a) en (b) vermelde limieten gelden niet, indien Huurder aantoont dat de schade, waarvoor
Huurder Verhuurder aansprakelijk houdt het gevolg is van opzet of grove schuld van (statutaire) bestuurders of daarmee gelijk te stellen leiding gevende personen van
Verhuurder.
12.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor Huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor Verhuurder aansprakelijk
is, dient Huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na die gebeurtenis, Verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat Huurder
een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot schadevergoeding van Huurder jegens
Verhuurder vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
12.3 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met door Verhuurder aan Huurder verhuurde Huurobjecten, behoudens voor zover
Huurder aantoont dat, die aanspraken schade betreffen waarvoor Verhuurder mede met inachtneming van het in 12.1 en 12.2 bepaalde jegens Huurder aansprakelijk is.
Deze vrijwaring omvat ook de kosten, die Verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.

Artikel 13: Verzekering
13.1 
Indien Verhuurder het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze
Voorwaarden bepaalde, dat: (a) Huurder als een ‘goed huisvader’ voor het Huurobject dient zorg te dragen; (b) Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het
Huurobject onverwijld mede schriftelijk aan Verhuurder dient te melden; (c) Huurder gehouden blijft aan Verhuurder de schade te vergoeden, die Verhuurder als gevolg van
beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door Verhuurder afgesloten verzekering geen dekking biedt.

Artikel 14 Hoofdelijkheid
14.1 
Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen
hoofdelijk verbonden jegens Verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 15: Overdracht rechten en verplichtingen
15.1 
Huurder kan rechten of verplichtingen uit de huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder overdragen aan respectievelijk doen
overnemen door een derde. Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
15.2 Verhuurder is gerechtigd rechten en verplichtingen (gedeeltelijk) over te dragen aan een derde.

Artikel 16: Derdenbeding
16.1 
Huurder van het Huurobject verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Huurobject bij een derde kan (komen te)
berusten of dat het Huurobject kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of
te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
16.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Huurder het Huurobject op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich
daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het Huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van
de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang
ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
16.3 Indien de derde eigenaar is van het Huurobject (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen
continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige
huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
16.4 Voor zover de onderhavige huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Verhuurder en de derde
als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het Huurobject door Verhuurder aan de derde, gevolgd
door de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Verhuurder en de derde, de onderhavige huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder van
kracht.
16.5 Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1
. Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, waaronder ook geschillen over het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almere.